Property:morpheme variant

From Lexicon Leponticum
Jump to navigationJump to search
Description: Specifies the actually attested form of the morpheme if it differs from normalised form, e.g. when the text is damaged or when scribal mistakes have occured.
Type: String
Showing 496 pages using this property.
)
)nou̯-: )nou̯-  +, -ī: ī  +
)s-: )s-  +, -oni: oni  +
: -ān   +
)an-: )an-  +, -i̯ūi̯: i̯ūi̯  +
apauat: apauat  +, -os: -os  +
)en-: )en-  +, -ā: ā  +
)e-: )e-  +, -ū: ū  +
-ikn-: -ikn-  +, -os: os  +
-on-: -on  +, -i̯-: -i̯  +, -ā: -ā  +,
iuk-: iuk-  +, -ā: ā  +
: dann-   +, : -āk-   +
-ī: -ī  +, : king-   +
)ki̯-: )ki̯-  +, -onei̯: onei̯  +
-ī: -ī  +
)n-: )n-  +, -ei̯: ei̯  +
-oni: -(o)ni  +, : -oni   +
)ni-: )ni-  +, -al-: al-  +, -ūi̯: ūi̯  +
-ones: -ones  +
-oni: -oni  +
-onis: -onis  +
u̯es-: u̯es-  +, -ā: ā  +, ambi-: ambi-  +,
: -ī   +
)rki̯-: )rki̯-  +, -ū: ū  +
)rkom-: )rkom-  +, -ūi̯: ūi̯  +
)rp-: )rp-  +, -i̯ā: i̯ā  +
)t-: )t-  +, -i̯ās: i̯ās  +
)ti-: )ti-  +, -oi̯so: oi̯so  +
ueriop: ueriop  +, -oi: -oi  +, : -oi   +
u̯ik-: u̯ik-  +, -al-: al-  +, -āi̯: āi̯  +
uis-: uis-  +, -ū: ū  +
-
: -l(l)-   +, : -ikn-   +
: giam   +, : ress   +
: -et-   +
: king-   +
: -āk-   +, : -uk-   +
: -ul(l)-   +, : -al-   +
: -il(l)-   +, : -ul(l)-   +
: -oni   +
: -onei̯   +
-pe: -pe  +
: -ik-   +, : -āk-   +
: -il(l)-   +, : -al-   +
: -ik-   +, : -uk-   +
: -oi̯so   +
?
)m-: )m-  +, -ā: ā  +
?a-: ?a-  +, -ūi̯: ūi̯  +, ?au̯-: ?au̯-  +,
: -ī   +
A
: -ū   +
B
: rit-   +, : rīg-   +
: art   +
: leu̯k-   +
: art-   +
: art-   +
: -oiso   +, : -oi   +, : -s   +,
: sal-   +
: -oiso   +
: -us   +
: tou̯t-   +
C
: -oi̯so   +
: sego-   +, : -et-   +, : -ed-   +,
D
: -ū (gen. sg.)   +
G
: -alo-   +, : -ī   +
K
: -ui   +, : -ia   +, : -m   +,
M
: među-   +
: kintu-   +, : -os   +
: -ei̯   +
N
: seg-   +, : -ed-   +, : -et-   +,
: -ikn-   +
: -al-   +
: -i̯o   +, : -os   +, : -oi̯so   +,
O
: -ū   +, : -edū   +
P
: -i̯o   +, : -bi   +
: -ī   +, : -s   +, : -ūi̯   +
T
: bira-   +, : u̯ik-   +
: u̯ađ-   +, : -ii̯os   +
: -ī   +
: -āi̯   +, : -ei̯   +
: -ūi̯   +
: -oiso   +
: -m   +, : -n   +, : ''-alo/ā-''   +,
U
: -ik-   +, : -āk-   +, : bir(r)-   +
V
: kass   +, : -ik   +, : os   +
: -ī   +, : ambi-   +, : u̯ass-   +,
: -po-   +, : -bo-   +, : -pus   +
a
a-: a-  +, -āi̯: āi̯  +
akis-: akis-  +, -i̯us: i̯us  +
aes-: aes-  +
aes-: aes  +, -i̯-: -i̯  +, -ā: -ā  +
aes-: aes-  +, -os: o(s)  +
ai̯er-: ai̯??-  +, -os: o(s)  +
ai̯er-: ai̯er-  +, -os: o(s)  +
ai̯u-: ai̯u-  +, : ai̯u-   +
-ī: ī  +, aged-: aged-  +
akis-: akis-  +, -i̯os: i̯os  +
ak-: ak-  +, -i̯ūi̯: i̯ūi̯  +
ad-: ad-  +, klut-: klut-  +, -isam-: sam-  +,
: ū   +
alauk-: alauk-  +, -ī: ī  +
alauk-: alauk-  +, -os: os  +
ali̯o-: al-  +, -i̯os: i̯os  +
-ī: -ī  +, alk-: alk  +, -o-: -o  +,
alk-: alk  +, -o-: -o  +, u̯ind-: -u̯ind  +,
amatsil-: amat<sup>s</sup>il-  +, -ū: ū  +
: an-   +, : ande-   +, : ad-   +
an-: an  +, -ā: -ā  +, : an-   +
ande-: and-  +, are-: are-  +, kart-: kart-  +,
ande-: and-  +, are-: are-  +, -ii̯-: ii̯-  +,
-ū: -ū  +, : an-   +, : ande-   +,
: are-   +, : ate-   +, : in-   +
: -s   +
-ā: ā  +, -iss-: iss-  +, : -iss-   +,
ande-: an(d)o-  +, kom-: kom-  +, bogi̯o-: bog  +,
ande-: an(d)-  +, tets-: tet<sup>s</sup>-  +, -ū: ū  +,
ap-: ap-  +, -i̯os: i̯os  +
: ande-   +, : ate-   +
areu̯itsi̯-: areu̯itsi̯-  +, -es: es  +
arganton-: arganto-  +, komatereko-: komaterek-  +, -us: us  +
-āi̯: -āi̯  +
ariu-: ariu-  +, -onebos: onebos  +
-āi̯: -āi̯  +
arganton-: arganto-  +, komaterek-: komaterek-  +, -os: os  +
-i̯-: -i̯  +, -ī: -ī  +, : art-   +,
arpatim: arpatim  +, -oi: -oi  +, : -oi   +
: art-   +, art-: art-  +
art-: arte-  +, : buđ-   +, buđ-: buđ-  +,
-is: is  +, art-: arton-  +
artu-: artu-  +, -ās: ās  +
aruk-: aruk-  +, -ī: ī  +
: ate-   +
at-: at-  +, -āi̯: āi̯  +
atbit-: atbit-  +, -ī: ī  +
: ad-   +, : ande-   +, : are-   +
ateku-: ateku-  +, -ā: ā  +
ate-: ate-  +, gnat-: gnat  +, -ī: -ī  +
ateku̯-: ateku̯-  +, -ā: ā  +
ad-: ad  +, tep-: -tep  +, : ad-   +,
-ā: ā  +, ad-: ad-  +, tep-: tep-  +,
-s: -x  +, rīg-: ri  +, ad-: ad-  +,
ate-: ate-  +, -ū: ū  +, ad-: ad-  +,
ater-: ater  +, -at-: -at  +, -os: -os  +,
ater-: ater-  +, -i̯o-: i̯-  +, -ū: ū  +,
-us: us  +, : -us   +, : -os   +,
atiak-: atiak-  +, -ī: ī  +
atiek-: atiek-  +, -ī: ī  +
-il(l)-: -il(l)  +, -onei̯: -onei̯  +, at(t)-: at(t)  +,
at-: at-  +, -i̯os: i̯os  +
at-: at-  +, -is: is  +
atlat-: atlat-  +, -ū: ū  +
at-: at-  +, -om: om  +
at-: at-  +, -ots: ots  +
a-: a-  +, -ūi̯: ūi̯  +
aunm-: aunm-  +, -ī: ī  +
autes-: autes-  +, -ai̯: ai̯  +
ass-: ass-  +, -us: us  +, ats-: at<sup>s</sup>-  +
ad-: ad-  +, -et-: -et  +, -ī: -ī  +,
ad-: ad-  +, gon(n)-: gonn  +, -et-: -et  +,
ad-: ad-  +, mīn-: mīn-  +, -ā: ā  +
: ad-   +
atsoun-: atsoun-  +, -ī: ī  +, adou̯n-: adou̯n-  +
ad-: ad-  +, u̯es-: u̯es-  +, -ā: ā  +,
b
: -āk-   +
: biu̯-   +
: bit-   +, : nt   +
: i̯o   +
: brīg-   +, : -n̥t-   +
brog-: brog-  +, -ī: -ī  +, : brog   +,
: brig-   +
: -s   +
c
kal-: kal  +, -ed-: -ed  +, -onos: -onos  +,
kes-: kes-  +, -e: e  +
kes-: kes-  +, -ī: ī  +
-ī: ī  +, gi̯am-: gi̯am-  +, : gi̯am-   +
kipod-: kipod-  +, -is: is  +
knrei̯-: knrei̯-  +, -ū: ū  +
koi̯s-: koi̯s-  +, -is: is  +
d
dieu-: dieu-  +, pal-: pal-  +, -ā: ā  +
diukon-: diukon-  +, -is: is  +
drut-: drut-  +, -ī: ī  +
drut-: drut-  +, -ī: ī  +
dugiau̯-: dugiau̯-  +, -ā: ā  +
: rit-   +, : king-   +
: biu̯o-   +
e
-e: e  +, el-: el-  +, -i̯-: ii̯-  +,
en-: en-  +, -ū: ū  +
eri-: eri-  +, bogi̯o-: bog  +, -i̯os: -i̯os  +
es +
: e(χ)s-   +
eχs-: eχs-  +, ande-: ande-  +, kott-: kott-  +,
-ū: ū  +, : king-   +, king-: king-  +,
: king-   +, : rīg-   +, rīg-: rīg-  +,
esobn-: esobn-  +, -i̯os: i̯o(s)  +
eχs-: eχs-  +, obn-: obn-  +, -os: os  +,
ēt-: ēt-  +, -ū: ū  +, : ēt-   +
obn-: obn-  +, -ā: ā  +, eχs-: eχs-  +
f
φes-: φes-  +, -i̯ā: i̯ā  +
g
: -i̯-   +, : galat-   +
: gal-   +
: -ikn-   +, : ad-   +, : kom-   +,
i
alkou̯es-: alkou̯es-  +, -ī: ī  +
: rīg-   +
-ei̯: -ei̯  +, -āi̯: -āi̯  +
i̯ass-: i̯ass-  +, -us: us  +
ikn-: ikn-  +, -oiso: oiso  +
-ī: ī  +, : il(l)-   +, il-: il-  +,
: ande-   +
in-: in-  +, -ā: ā  +
in-: in-  +, -ū: ū  +
in-: in  +, dut-: -dut  +, -ū: -ū  +,
irumel-: irumel-  +, -ī: ī  +
ist-: ist-  +, -os: os  +
k
kai̯-: kai̯-  +, : kai̯-   +
-al-: al-  +, -oi̯so: oi̯so  +, : -oiso   +,
-os: o(s)  +, kai̯-: kai̯-  +, : kai̯-   +,
: kal- 2   +
-ikn-: ikn-  +, : -iknos   +, -os: os  +,
-e: -e  +, -t: it  +
kaput-: kaput-  +, -us: us  +
-e: -e  +, gar-: gar-  +, -t: it  +
karni: karni  +, -t: -t  +, -ū: -ū  +
: kassi-   +
: kass-   +, : -ōi̯   +, : -ūi̯   +,
: kassi-   +, -os: os  +, kass-: kass-  +,
: kassi-   +, -us: us  +, kass-: kass-  +,
kas-: kas-  +, -i̯os: i̯os  +
: kassi-   +, kass-: kass  +, -i-: -i  +,
: katu-   +, kat-: kat-  +
kat-: kat-  +
-ā: ā  +, kat-: katu-  +
: katu-   +, : -tin-   +, : -ois   +,
-ū: ū  +, kel-: kel-  +, -ed-: ed-  +
kep-: kep-  +, -ī: ī  +
keput-: keput-  +, -us: us  +
kiket-: kiket-  +, -ī: ī  +
-ū: ū  +, king-: king-  +, -et-: et-  +,
: eχs-   +, : et   +
: gen-   +
kirat-: kirat-  +, -ī: ī  +
kint-: kint  +, -u-: -u  +, -os: -os  +,
: -am   +
klan-: klan-  +, -al-: al-  +, -ūi̯: ūi̯  +
: com-   +
koi̯mil-: koi̯mil-  +, -ā: ā  +
koi̯s-: koi̯s-  +, -is: is  +
-ā: -ā  +, kom-: kom-  +, u̯iđ-: u̯iđ  +,
-ū: ū  +, : kom-   +
: kom-   +, : -et-   +, : -on   +,
kom-: kom  +, -ā: -ā  +, : kom-   +
kom-: kom-  +, : kom-   +, : aui-   +,
kom-: kom  +, -on-: -on  +, -os: -os  +,
kom-: kom  +, -onos: -onos  +, : kom-   +
: kom-   +, : bog-   +, : i̯   +,
kopen-: kopen-  +, : -atis   +, at-: at-  +,
-ū: ū  +, kob-: kob-  +, -i̯-: i̯-  +
kom-: ko-  +, bluto-: bluto-  +
gots-: got<sup>s</sup>-  +, -i̯o(s): i̯o(s)  +
-ā: -ā  +, krasan-: krasan  +, -ikn-: -ikn  +
kuu̯-: ku(u̯)-  +, -al-: al-  +, -ūi̯: ūi̯  +
kuas-: kuas-  +, -oni: oni  +
kuimitr-: kuimitr-  +, -ūi̯: ūi̯  +
ku̯int-: ku̯i<sup>n</sup>t-  +, -os: os  +
kulop-: kulop-  +, -ūi̯: ū<sup>i̯</sup>  +
kuls-: kuls-  +, -i̯us: i̯us  +
kutsi̯-: kutsi̯-  +, -ū: ū  +
kuv-: kuv-  +, -ei̯: ei̯  +
l
lani-: lani  +, -ak: -ak  +, : -ii̯o-   +,
lato-: latu-  +, maro-: mar  +, -ūi̯: -ūi̯  +
legat-: legat-  +, -os: os  +
let-: let-  +, -ā: ā  +, : let-   +,
-ū: -ū  +, -i̯-: -i̯  +
leu̯k-: leu̯k-  +
leu̯k-: leu̯k-  +, -ū: ū  +, : rit-   +,
: litu-   +
log-: log-  +, -ān: ān  +
: lou̯k-   +
lut-: lut-  +, -o: o  +
lut-: lut-  +, -ū: ū  +
lut-: lut-  +, -ū: ū  +
m
maelon-: maelon-  +, -ī: ī  +
maetsil-: maet<sup>s</sup>il-  +, -al-: al-  +, -ūi̯: ūi̯  +
mak-: mak-  +, -os: o[s]  +
: māro-   +, : marko-   +
mati̯on-: mati̯on-  +, -ā: ā  +, -āi̯: ā(i̯)  +
mati̯on-: mati̯on-  +, -āi̯: āi̯  +
mati̯on-: mati̯on-  +, -al-: al-  +, -āi̯: āi̯  +
mati̯on-: mati̯on-  +, -al-: al-  +, -ūi̯: ūi̯  +
matu-: mato-  +, bogi̯o-: bog  +, -i̯os: -i̯os  +
mau-: mau-  +, -il-: il-  +, -ā: ā  +,
mei̯v-: mei̯v-  +, -ā: ā  +
-al-: -al  +, -ūi̯: -ūi̯  +, : -alo-   +
metel-: metel-  +, -ā: -ā  +, -ikn-: ikn  +
metel-: metel-  +, -ūi̯: ūi̯  +
medi̯-: medi̯  +, -o-: -o  +, lān-: -lān  +,
-i̯-: -i̯  +, -os: -os  +
mīn-: mīn  +, -ūi̯: -ūi̯  +
mīn-: mīn  +, -uk-: -uk  +, -ū: -ū  +,
mit-: mit-  +, -ā: ā  +
mokon-: mokon-  +, -is: is  +
mus-: mus-  +, -ū: ū  +
n
nam-: nam-  +, -ū: ū  +
nat-: nat-  +, -om: om  +
nator-: nator-  +, -is: is  +
naks-: naks-  +, -om: om  +
natin-: natin-  +, -ā: ā  +
nemeto-: nemet-  +
ner-: ner-  +, -i̯os: i̯os  +
-ā: -ā  +, nimon-: nimon  +, -ikn-: -ikn  +
: -ti   +
o
obald-: obald-  +, -ā: ā  +
obauzan-: obauzan-  +, -ā: ā  +
oisap: oisap  +, -ī: -ī  +
-ū: ū  +, ol-: ol-  +, -ed-: ed-  +
omezeku̯-: omezeku̯-  +, -āi̯: āi̯  +
ones-: ones-  +, -ī: ī  +
on-: on-  +, -is: is  +
ot-: ot-  +, -i̯ūi̯: i̯ūi̯  +
-o-: o-  +, -s: s  +, unknown: oś-  +,
p
-ā: -ā  +, : u̯indo-   +
-ām: -ām  +
: bou̯d-   +
padr-: padr-  +, -os: os  +
: -i̯a   +
-ūi̯: ūi̯  +, belg-: belg-  +, : belg-   +
benil-: benil-  +, -ās: ās  +
penin: penin  +, -ī: -ī  +
: -ui   +
-ū: ū  +
pi +
: biu̯-   +, : bir(r)-   +
-ī: -ī  +
pian-: pian-  +, -ū: ū  +
bir(r)-: bir(r)  +, -āk-: -āk  +, -ī: -ī  +
-os: os  +, -āk-: āk-  +, : birr-   +,
bir(r)-: bir(r)  +, -a-: -a  +, u̯ik-: -u̯ik  +,
-os: os  +, -et-: et-  +, : -et-   +,
-os: os  +, bir(r)-: bir(r)-  +, : bir(r)-   +
-i̯-: i̯-  +, -os: o(s)  +, -ik-: ik-  +,
pis-: pis-  +, -ā: ā  +
bit-: bit-  +, : bitu-   +
biu̯-: biu̯  +, -ū: -ū  +, -os: -o(s)  +,
biu̯-: biu̯-  +, -onei̯: onei̯  +, : biu̯ont-   +,
biu̯-: biu̯  +, -ā: -ā  +, -o-: -o  +,
-os: os  +, biu̯-: biu̯-  +
biu̯-: biu̯  +, -o-: -o  +, -nt-: -nt-  +
biu̯-: biu̯  +, -i̯-: -i̯  +, -al-: -al  +,
-ū: ū  +, bli-: bli-  +, all-: all-  +,
pli-: pli-  +, -i̯-: -i̯  +, -oi̯so: -oi̯so  +,
-i̯-: -i̯  +, -os: -os  +, pli-: pli  +,
poenin-: poenin-  +, -o: o  +
poikan-: poikan-  +, -ī: ī  +
poinin-: poinin-  +, -os: os  +
poinu-: poinu-  +, : poinon-   +, -nei: nei  +
: -ī   +
pol-: pol-  +, -i̯-: i̯-  +, -os: os  +
pompe-: pompe-  +, tengu̯-: tengu̯-  +, -ā-: ā-  +,
brīg-: brīg  +, -ū: -ū  +, : brīg-   +,
-ā: ā  +, : prit-   +, prit-: prit-  +,
prit-: prit-  +, -ī: ī  +, : prit-   +,
: brig-   +, : brīg-   +, : brist-   +,
brū-: brū  +, -ām: -ām  +, -i̯-: -i̯  +
pu +
: buđ-   +
puso-: pus  +, -ī: -ī  +, : bus(s)-   +
pusi̯on-: pusi̯on-  +, -is: is  +
r
-ī: -ī  +, : -ī   +, -en-: -en  +,
: rat-   +, : mono/i/u-   +
: -ī   +, : -en-   +
rem-: rem-  +, -ū: ū  +
: rit-   +
ret-: ret-  +, -al-: al-  +, -os: os  +
reś-: ret<sup>s</sup>-  +, -ū: ū  +
: rīg-   +
rīg-: rīg  +
-ā: -ās  +, rīg-: rik-  +
rīg-: rik-  +
rii̯-: rii̯  +, -o-: -o-  +, rīg-: rīg  +,
rii̯-: rii̯  +, -o-: -o-  +, rīg-: rīg  +,
rii̯-: rii̯  +, -o-: -o-  +, rīg-: rīg  +,
: ritu-   +, rit-: rit-  +
: ret-   +
rit-: rit  +, -il(l)-: il(l)  +, -i̯-: -i̯  +,
rit-: rit-  +, -u-: u-  +, kal-: kal-  +,
: -oi̯   +, : -ūi̯   +, : rīg-   +,
-os: -os  +, : rīg-   +, : rit-   +,
rol-: rol-  +, : -i̯o-   +, : rol-   +,
runel-: runel-  +, -os: os  +
rupel-: rupel-  +, -os: os  +
s
sab-: sab-  +, -ī: ī  +
sapsut-: sapsut-  +, -āi̯: āi̯  +
sass-: sass-  +, am-: am-  +, -os: os  +
se +
: setu-   +, : sego-   +
: seg-   +, : -ei̯   +, : sego-   +,
seg-: seg  +, -et-: -et  +, -i̯-: -i̯  +,
set-: set  +, -u-: -u-  +, bog-: b(o)g-  +
setu-: setu-  +, bogi̯o-: bog  +, -i̯os: -i̯os  +
seuu̯-: seuu̯  +, -ōnis: -ōnis  +, : sego-   +
seg-: seg-  +, -et-: et-  +, -ū: ū  +,
sik-: sik-  +, -ī: ī  +
sīd-: sīd-  +, -ents: ents  +
-il(l)-: -il(l)  +, -ii̯-: -ii̯  +, -os: -os  +,
slan-: slan  +, -i̯-: -i̯  +, -āi̯: -āi̯  +
snaś: snaś  +, -i̯-: -i̯  +, -o-: -o  +,
sol-: sol-  +, -ā: ā  +
: sollo-   +, sol-: sol-  +, -os: os  +
su-: su-  +, loig-: loig-  +, -ei̯: ei̯  +
sun-: sun-  +, -ei̯: ei̯  +, -al-: al-  +
sur-: sur-  +, -ā: ā  +
surik-: surik-  +, -ā: ā  +
sutiu̯ak-: sutiu̯ak-  +, -os: os  +
t
-ī: -ī  +, : -ī   +, : dag-   +
tak-: tak-  +, -ā: ā  +, taka-: taka-  +
tank-: tank-  +, -os: os  +, dag-: dag-  +
tal-: tal-  +, -ū: ū  +, dall-: dall-  +,
-oi̯: -oi̯  +, danno-: danno  +, tal-: -tal  +,
dann-: dan<sup>n</sup>o-  +, tal-: tal-  +, -os: os  +
: tou̯t-   +
teki̯-: teki̯-  +, -al-: al-  +, -ūi̯: ūi̯  +
teli-: teli-  +, -al-: al-  +, -ūi̯: ūi̯  +
: ad-   +
der-: der-  +, -al-: al-  +, -ūi̯: ūi̯  +,
terom-: terom-  +, -ūi̯: ūi̯  +
ded-: ded-  +, -ū: ū  +
tetum-: tetum-  +, -us: us  +
-ū: ū  +, dēu̯-: dēu̯-  +, : dēu̯o-   +
gdoni̯o-: gdoni̯o-  +, dēu̯-: dēu̯o-  +, -on (acc.sg.): on  +
ti(...)as-: ti(...)as-  +, -ūi̯: ūi̯  +
-ū: -ū  +
timi-: timi-  +, -r-: r-  +, dī-: dī-  +,
ti-: ti-  +, -ū: ū  +
dis-: dis  +, -i̯-: -i̯  +, -ūi̯: -ūi̯  +
to +
: tou̯t-   +
tokr-: tokr-  +, -ā: ā  +
toku̯-: toku̯-  +, -ā: ā  +
-oiso: oiso  +, dono-: ton-  +, : -oiso   +,
tou̯t-: tou̯(t)-  +, : tou̯t-   +
: tou̯t-   +, tou̯t-: tou̯t-  +, : ā   +,
tou̯t-: tou̯t-  +, bou̯-: bou̯-  +, -o-: o-  +,
-s: s  +, rīg-: rīg-  +, : rīg-   +,
-e: -e  +, to-: to  +, -st-: -ts  +,
-ū: -ū  +
tros-: tros-  +, -ī: ī  +
-ī: -ī  +, drut-: drut  +, -ikn-: -ikn  +
drut-: drut-  +, -os: os  +, -ikn-: ikn-  +
trutit-: trutit-  +, -is: is  +
: tou̯t-   +
dun-: dun-  +, -al-: al  +
tun-: tun-  +, -ī: ī  +
dūr-: dūr  +, -o-: -o  +, -k-: -k  +,
: tou̯t-   +, tou̯t-: tou̯t  +, -i̯-: -i̯  +,
u
-al-: al  +, : -al-   +, : -os   +,
-il(l)-: -il(l)  +, -ii̯-: -ii̯  +, -os: -os  +,
u̯asso-: u̯as-  +, ekko-: ek-  +, -i̯ā: i̯ā  +
u̯asso-: u̯as-  +, -ī: ī  +
u̯ek-: u̯ek-  +, -ā: ā  +
u̯ēkon-: u̯ēkon-  +, -is: is  +
-ik-: -ik  +, -ū: -ū  +, : -ū   +,
u̯en-: u̯en-  +, -i̯ā: i̯ā  +
u̯en-: u̯en-  +, -ū: ū  +, : u̯eni-   +
u̯er-: u̯er-  +
u̯er-: u̯er  +, -ik-: -ik  +, -ū: -ū  +,
-al-: -al  +, -āi̯: -āi̯  +, u̯er-: u̯er  +,
-ū: -ū  +, u̯er-: u̯er  +
uesa?a(...)-: uesa?a(...)-  +, -āi̯: āi̯  +
: u̯en-   +, : u̯ind-   +
-ī: ī  +, u̯ind-: u̯ind-  +, -i̯-: i̯-  +,
u̯īn-: u̯īn-  +, -om: om  +
u̯ir-: u̯ir-  +, -os: o(s)  +
u̯ir-: u̯ir-  +, -ū: ū  +
: u̯īsu-   +, u̯īs-: u̯īs  +, -ā: -ā  +,
: -ois   +, : -is   +, : -oi   +,
-ī: ī  +, u̯īt-: u̯īt-  +, -il(l)-: il-  +,
u̯it-: u̯it-  +, -il(l)-: il-  +, -i̯-: i̯-  +,
ul-: ul-  +, -ā: ā  +
ulk-: ulk-  +, u̯lk-: u̯lk-  +, -os: os  +
u̯olk-: u̯ol(k)-  +, : u̯olk-   +
uφamo-: uφamo-  +, gos-: got<sup>s</sup>-  +, -is: is  +,
uφltiau̯-: uφltiau̯-  +, -i̯obos: i̯obos  +, uu̯ltiau̯-: uu̯ltiau̯-  +
: u̯alo-   +
: u̯īs-   +
: u̯iđ-   +
: u̯ind-   +
: u̯iss-   +, : u̯es-   +, : u̯esu-   +
v
u̯emetuu̯-: u̯emetuu̯-  +, -is: is  +, : uvamo-   +
u̯erk-: u̯erk-  +
u̯es-: u̯es  +, -i̯-: -i̯  +, -ā: -ā  +,
u̯ik-: u̯ik-  +, -ū: ū  +
u̯ik-: u̯ik-  +, -ū: ū  +, : u̯ik-   +
z
: -ū   +
-ī: -ī  +, dubn-: dubn  +
ś
: -im   +
dūr-: dūr  +, -os: -o(s)  +, -ū: -ū  +,
θ
tin-: tin-  +, -ā: ā  +
to-: to-  +, me-: me-  +, de-: de-  +,
tomedeku̯-: tomedeku̯-  +, -āi̯: āi̯  +
φ
: banu̯a-   +, : -i̯o   +, : bi-   +,
χ
kosi̯o-: kosi̯o-  +, -i̯os: i̯o(s)  +
kos-: kos-  +, -oi̯so: i̯oi̯so  +, -oi̯so: ''-oiso''  +
kott-: kott-  +, -i̯-: i̯-  +, -ūi̯: ōi̯  +,
kott-: kott-  +, -i̯-: i̯-  +, -os: os  +,
koi̯-: koi̯-  +, -i̯-: i̯-  +, -e: e  +