Property:motif

From Lexicon Leponticum
Jump to navigationJump to search
Description: Describes in general terms the contents of an image.
Type: Text
Showing 500 pages using this property.
1
1 (character).png  +
1 (character)d.png  +
10 (character).png  +
10 (character)d.png  +
5
5 (character).png  +
5 (character)2.png  +
5 (character)2d.png  +
5 (character)d.png  +
50 (character).png  +
50 (character)2.png  +
50 (character)2d.png  +
50 (character)d.png  +
A
A.png  +
A10.png  +
A10d.png  +
A11.png  +
A11d.png  +
A13.png  +
A13d.png  +
A14.png  +
A14d.png  +
A15.png  +
A15d.png  +
A17.png  +
A17d.png  +
A2.png  +
A21.png  +
A21d.png  +
A22.png  +
A22d.png  +
A23.png  +
A23d.png  +
A24.png  +
A24d.png  +
A25.png  +
A25d.png  +
A26.png  +
A26d.png  +
A2d.png  +
A3.png  +
A3d.png  +
A4.png  +
A4d.png  +
A5.png  +
A5d.png  +
A6.png  +
A6d.png  +
A7.png  +
A7d.png  +
A8.png  +
A8d.png  +
A9.png  +
A9d.png  +
Ad.png  +
Coin with ''seχeθu'' legend  +
Coin with ''seχeθu'' legend  +
Coin with ''seχeθu'' legend  +
Coin with ''rikoi'' legend  +
Coin with ''rikoi'' legend  +
Coin with ''(t)out(iopouos)'' legend  +
Coin with ''pirak(os)'' legend  +
Coin with ''natoris'' legend  +
B
B.png  +
Copy of BE·1 Münsingen  +
BE·1 Münsingen  +
BG·14 Bergamo  +
BG·15 Parre with BG·15  +
BG·15 Parre with BG·15  +
BG·17 Parre with BG·17  +
BG·18 Parre with BG·18  +
BG·18 Parre with BG·18  +
BG·20 Capriate San Gervasio  +
BG·23 Fornovo San Giovanni  +
BG·26.1  +, BG·26.2  +
BG·40 Caravaggio  +
BG·40 Caravaggio  +
BG·40  +
Bd.png  +
MI·7 Cernusco sul Naviglio  +, MI·7.1  +, MI·7.2  +
CO·47 Breccia with stamps  +
Sketch of MI·7 by Biraghi  +
MI·7 Cernusco sul Naviglio  +, MI·7.1  +, MI·7.2  +
MI·7.1  +, MI·7.2  +
Autopsy of TI·6  +
NM·17 ''kasios''  +
NM·17 ''kasios''  +
NM·17 ''kasios''  +
NM·17 ''kasios''  +
NM·15 ''iailkouesi''  +
NM·15 ''iailkouesi''  +
NM·16 ''iazus''  +
NM·16 ''iazus''  +
NM·20 ''vol''  +
C
C.png  +
MI·7.1  +
Castelfranco 215  +
Castelfranco 216  +
Castelfranco 217  +
Castelfranco 218  +
Castelfranco 220  +
Castelfranco 221  +
Castelfranco 222  +
Cd.png  +
Collezione Castelfranco beakers  +
Collezione Castelfranco beakers  +
D
E
E.png  +
E2.png  +
E2d.png  +
E3.png  +
E3d.png  +
E4.png  +
E4d.png  +
E5.png  +
E5d.png  +
E6.png  +
E6d.png  +
E7.png  +
E7d.png  +
E8.png  +
E8d.png  +
E9.png  +
E9d.png  +
Ed.png  +
G
GR·1 Mesocco  +
Caption of GR·2 Präz  +
GR·2 Präz  +
GR·2 Präz & Schumacher  +
NO·1 Castelletto sopra Ticino  +
NO·1 ''§ χosioiso v''  +
VA·3 Sesto Calende  +
CO·6 '')p̣lioiso''  +
CO·72 ''plioiso''  +
CO·55 '')nerios''  +
NO·1 ''χosioiso v''  +
NO·1 ''χosioiso v''  +
NO·1 ''χosioiso v''  +
NO·1 ''χosioiso v''  +
CN·1 ''mi suθi larθial muθikuś''  +
Giani 1  +
VA·5 Golasecca  +
Giani 2  +
Giani beakers  +
TI·34.3  +, TI·34.1  +, TI·34.2  +
TI·36.1  +, TI·36.2  +
TI·30 ''mationa(''  +
TI·31 '')ala(''  +
TI·39 ''piuonei : tekialui : lala''  +
TI·40 Stabio  +
TI·37 ''sunalei mako(''  +
CO·73 ''alios''  +
MI·7 ''ritukalos''  +
MI·7 ''???tiusiuilios''  +
VA·6 Vergiate  +
TI·33 '')nialui : pala''  +
H
H.png  +
Hd.png  +
I
I.png  +
I2.png  +
I2d.png  +
I3.png  +
I3d.png  +
Id.png  +
J
K
K.png  +
K2.png  +
K2d.png  +
K3.png  +
K3d.png  +
K4.png  +
K4d.png  +
K5.png  +
K5d.png  +
K6.png  +
K6d.png  +
K7.png  +
K7d.png  +
Kd.png  +
L
L.png  +
L2.png  +
L2d.png  +
Ld.png  +
Stela finds in the Lunigiana  +
Lugano alphabet  +
Lejeune's five variants of ''san''  +
Distribution of North Etruscan alphabets  +
Epigraphic distribution of the Lugano alphabet  +
NO·21 San Bernardino di Briona  +
NO·21 San Bernardino di Briona  +
CO·48 Prestino  +
MS·2 Villafranca in Lunigiana  +
MS·3 Bagnone  +
MS·2 Villafranca in Lunigiana  +
M
M.png  +
M2.png  +
M2d.png  +
M3.png  +
M3d.png  +
M4.png  +
M4d.png  +
M5.png  +
M5d.png  +
M6.png  +
M6d.png  +
M7.png  +
M7d.png  +
M8.png  +
M8d.png  +
M9.png  +
M9d.png  +
MI·1 Nosate  +
MI·1 Nosate  +
MI·10 Milano  +
MI·10 Milano  +
Milano Roman city wall  +
MI·10 Milano  +
MI·10 Milano  +
MI·10.1  +, MI·10.3  +
MI·10.2  +, MI·10.5  +
MI·10.4  +
MI·10.5  +
MI·10.6  +, MI·10.7  +
MI·10.6  +
MI·10.8  +
MI·13 Mezzano  +
MI·13 Mezzano  +
MI·13  +
MI·14 Parabiago  +
MI·14 Parabiago  +
MI·14  +
MI·15 Parabiago  +
MI·15  +
MI·16 Canegrate  +
MI·17 San Giorgio su Legnano  +
MI·17 San Giorgio su Legnano  +
MI·17  +
MI·18 Parabiago  +
MI·18 Parabiago  +
MI·18  +
MI·2 Parabiago  +
MI·2 Parabiago  +
MI·2 Parabiago  +
MI·21 Milano  +
MI·21 Milano  +
MI·21  +
MI·23 Milano  +
MI·23 Milano  +
MI·23  +
MI·24 Milano  +
MI·24 Milano  +
MI·24 Milano  +
MI·24  +
MI·25 Milano  +
MI·25 Milano  +
MI·25  +
MI·3 Paderno Dugnano  +
MI·3 Paderno Dugnano  +
MI·4 Paderno Dugnano  +
MI·4 Paderno Dugnano  +
MI·5 Paderno Dugnano  +
MI·5 Paderno Dugnano  +
MS·2 ''uvezaruapus''  +
MS·1 ''vemetuvis''  +
GR·3 ''uecezusezt : aststaz : χusus''  +
Md.png  +
AO·4 Châtillon  +
NM·15 ''iailkouesi''  +
TI·4 Giubiasco  +, TI·4  +
TI·23 ''setupokios''  +
TI·25 ''anteśilu''  +
TI·21 ''ateratos''  +
TI·22 ''krị''  +
VB·5 ''pou''  +
VB·4 ''atios''  +
PV·4 ''eripoχios''  +
TI·2 Giubiasco  +
TI·5 Giubiasco  +
TI·22 Locarno  +
TI·22 ''krị''  +
VB·1 Ornavasso  +
VB·2 Ornavasso  +
VB·16 Ornavasso  +
VB·5 Ornavasso  +
VB·3 Ornavasso  +
VB·4 Ornavasso  +
VA·1 Ardena  +
CO·62 Casate  +
CO·64 Casate  +
CO·64.1 ''kirati''  +
CO·25 '')tias''  +
PV·4 ''eripoχios''  +
TI·14 Giubiasco  +
North Italic alphabets  +
Lepontic sites  +
GR·1 on GR·1 Mesocco  +
TI·1 ''mχme'' (?)  +
Inscription TI·26  +
Inscription TI·30  +
Inscriptions TI·34.1  +, TI·34.2  +
Inscription TI·34.3  +
TI·36.1  +, TI·36.2  +
TI·37 ''sunalei : makọ[''  +
TI·28 ''aiero''  +
VB·1 ''sasamos''  +
VB·2 ''oletu amaśilu''  +
VB·16 ''uasekia''  +
Inscriptions on VB·3 Ornavasso  +
Inscriptions VB·3.3  +, VB·3.4  +, VB·3.5  +
VB·15 ''onesi''  +
VB·17 ''atis''  +
VB·18 ''atecua''  +
VB·19 ''lutu''  +
VB·27 ''atekua / aśouni''  +
NO·1 ''χosioiso v''  +
NO·26 '']auśi''  +
VA·4.1  +, VA·4.2  +
NO·4 ''tutiọ[''  +
NO·8 ''rikanas''  +
VC·1.1 ''finis campo ...'' and VC·1.2 ''akisios arkatokok ...''  +
NO·21.1 and NO·21.2  +
PV·4 ''eripoχios''  +
Inscriptions on MI·10 Milano  +
CO·69 ''pokru''  +
CO·71 '')ena / )ones : m('' on stone fragment  +
CO·72 ''plioiso''  +
CO·2 Rondineto with CO·2 ''...akur...''  +
CO·3 ''...ouki...''  +
CO·4 ''...akle...'' on CO·4 Rondineto  +
CO·6 '')p̣lioiso''  +
CO·11 '')tiris???v?('' on CO·11 Rondineto  +
CO·13 '')?rkimu(''  +
CO·14 ''meiva''  +
CO·15 ''[pli]ois[o]'' on CO·15 Rondineto  +
CO·16 ''[plio]ịso'' on CO·16 Rondineto  +
CO·20 ''...rpia'' on CO·20 Rondineto  +
CO·21 ''...n : suloikei : ...'' on CO·21 Rondineto  +
CO·24 ''ma...'' on CO·24 Rondineto  +
CO·25 ''...tias'' on CO·25 Rondineto  +
CO·48 ''uvamokozis : plialeθu : ...''  +
CO·53 ''aẹv(''  +
CO·54 ''aev''  +
CO·55 ''...nerio?o...''  +
CO·62 ''zv ośoris''  +
CO·64.1 ''kirati'' and CO·64.2 ''kur''  +
CO·65 ''atiaki''  +
CO·73 ''alios''  +
CO·74 ''prn''  +
CO·78 ''at''  +
CO·79 ''uitilios''  +
BS·5 ''takos''  +
BS·7 ''kro''  +
BS·9 ''rik''  +
BS·11 ''rik''  +
BS·12 ''aruki''  +
BS·13 ''aruki''  +
BS·14 ''aru??''  +
BS·16 ''atlatu''  +
BS·17 ''koplutus''  +
BS·18 ''pisa''  +
BS·19 ''uasi''  +
BS·20 ''mi(t)a''  +
VR·1 ''komonos''  +
VR·3.2 ''utme'' (or ''utśe'')  +
VR·5 ''kulsius''  +
VR·7 ''ateporix''  +
VR·10 ''piretos''  +
VR·12 ''musu''  +
VR·13 ''kulopoui''  +
VR·14 ''keleśu''  +
VR·15 ''kośio''  +
VR·18 ''tokua'' (or ''tokra'')  +
VR·20 ''apios'' (or ''alios'')  +
BS·22 ''ezuíi ...''  +
SP·1 ''mezu nemuśus''  +
MS·1 ''vemetuvis''  +