Semantic search

From Lexicon Leponticum
Jump to navigationJump to search
 Textsortdate
BR·1]ọiśa?[-150
BS·19uasi-75
MI·9ak-150
NM·9anatikou-150
NO·27komeuioṣ/kalatikn/os-125
NO·28akluśamo/ụalos/leukur/uritu-125
TI·40komoneos/uarsileos-100
TI·41alkouinos/aśkoneti-100
TI·48.1iap??ị-112
TI·50a-75
VA·28.2as-110
VA·29kat-100
VB·8sa-125