Θ/Variants per time

From Lexicon Leponticum
Jump to navigationJump to search

Number of inscriptions containing variants of Θ per time span:

  Θ s Θ2 s Θ3 s Θ4 s Θ5 s
-750+
-650+ 2 1
-550+ 1 1
-450+ 2
-350+
-250+
-150+
-50+ 1
50+
150+