Χ/Variants per time

From Lexicon Leponticum
Jump to navigationJump to search

Number of inscriptions containing variants of Χ per time span:

  Χ s Χ2 s Χ3 s Χ4 s Χ5 s
-750+
-650+ 2 1 2
-550+ 2 1
-450+ 1 2
-350+ 1
-250+
-150+ 2 1 3
-50+
50+
150+ 1