Semantic search

From Lexicon Leponticum
Jump to navigationJump to search
 TransliterationText directionScript
BI·1lukios/sipioniosdextroverseNorth Italic script
BI·7ṣịṇus:uịnḍonusdextroverseNorth Italic script
BS·7kroambiguousNorth Italic script
BS·17koplutuṣdextroverseNorth Italic script
MI·7.1ritukaḷosdextroverseNorth Italic script
NM·11kasiloidextroverseNorth Italic script
NM·13prikoudextroverseNorth Italic script
NM·17kasiosdextroverseNorth Italic script
NO·20]ọ[/]ṭọ[]iknos/matopokios/sola/nimoniknạdextroverseNorth Italic script
NO·21.1tanotaliknoi/kuitos/lekatos/anokopokios/setupokios/esanekoti/anareuiśeos/tanotalos/karnitusdextroverseNorth Italic script
NO·21.2takoṣ:toutas:p̣ụ[/]ṇ?ḳ??tesaso:poikaṇịdextroverseNorth Italic script
NO·27komeuioṣ/kalatikn/osdextroverseNorth Italic script
TI·41alkouinos/aśkonetidextroverseNorth Italic script
UD·1pi·rị·χiodextroverseNorth Italic script
VA·7ateuloipitusdextroverseNorth Italic script
VB·23kiketu/ṛẹtalosdextroverseNorth Italic script
VB·27atekua/aśounidextroverseNorth Italic script
VC·1.2akisios:arkatokok/materekos:toṣ́o/kote:aṭom:teuoχ/tom:koneudextroverseNorth Italic script
VR·26toutorisdextroverseNorth Italic script