Property:morpheme variant

From Lexicon Leponticum
Jump to navigationJump to search
Description: Specifies the actually attested form of the morpheme if it differs from normalised form, e.g. when the text is damaged or when scribal mistakes have occured.
Type: String
Showing 50 pages using this property.
)
)nou̯-: )nou̯-  +, -ī: ī  +
)s-: )s-  +, -oni: oni  +
: -ān   +
)an-: )an-  +, -i̯ūi̯: i̯ūi̯  +
apauat: apauat  +, -os: -os  +
)en-: )en-  +, -ā: ā  +
)e-: )e-  +, -ū: ū  +
-ikn-: -ikn-  +, -os: os  +
-on-: -on  +, -i̯-: -i̯  +, -ā: -ā  +,
iuk-: iuk-  +, -ā: ā  +
: dann-   +, : -āk-   +
-ī: -ī  +, : king-   +
)ki̯-: )ki̯-  +, -onei̯: onei̯  +
-ī: -ī  +
)n-: )n-  +, -ei̯: ei̯  +
-oni: -(o)ni  +, : -oni   +
)ni-: )ni-  +, -al-: al-  +, -ūi̯: ūi̯  +
-ones: -ones  +
-oni: -oni  +
-onis: -onis  +
u̯es-: u̯es-  +, -ā: ā  +, ambi-: ambi-  +,
: -ī   +
)rki̯-: )rki̯-  +, -ū: ū  +
)rkom-: )rkom-  +, -ūi̯: ūi̯  +
)rp-: )rp-  +, -i̯ā: i̯ā  +
)t-: )t-  +, -i̯ās: i̯ās  +
)ti-: )ti-  +, -oi̯so: oi̯so  +
ueriop: ueriop  +, -oi: -oi  +, : -oi   +
u̯ik-: u̯ik-  +, -al-: al-  +, -āi̯: āi̯  +
uis-: uis-  +, -ū: ū  +
-
: -l(l)-   +, : -ikn-   +
: giam   +, : ress   +
: -et-   +
: king-   +
: -āk-   +, : -uk-   +
: -ul(l)-   +, : -al-   +
: -il(l)-   +, : -ul(l)-   +
: -oni   +
: -onei̯   +
-pe: -pe  +
: -ik-   +, : -āk-   +
: -il(l)-   +, : -al-   +
: -ik-   +, : -uk-   +
: -oi̯so   +
?
)m-: )m-  +, -ā: ā  +
?a-: ?a-  +, -ūi̯: ūi̯  +, ?au̯-: ?au̯-  +,
: -ī   +
A
: -ū   +
B
: rit-   +, : rīg-   +
: art   +