Semantic search

From Lexicon Leponticum
Jump to navigationJump to search
 TransliterationText directionScript
BG·28.1pit[dextroverseNorth Italic script
BG·29taudextroverseNorth Italic script
BG·30pitdextroverseNorth Italic script
BG·34ụitilidextroverseNorth Italic script
BI·3]ọṭụḳịosdextroverseNorth Italic script
BI·4esonius:urenti/akitu:esonius/ueriounosdextroverseNorth Italic script
BS·1piuon·tadextroverseNorth Italic script
BS·16atlat'udextroverseNorth Italic script
BS·17koplutuṣdextroverseNorth Italic script
CO·25]tiasambiguousNorth Italic script
CO·26stụ[dextroverseNorth Italic script
CO·64.1kiratidextroverseNorth Italic script
CO·65atiakidextroverseNorth Italic script
CO·79uitiliosdextroverseNorth Italic script
MI·7.1ritukaḷosdextroverseNorth Italic script
MI·7.2ḷẹtiusiuilịos/??????????????dextroverseNorth Italic script
MI·12vatdextroverseNorth Italic script
NO·20]ọ[/]ṭọ[]iknos/matopokios/sola/nimoniknạdextroverseNorth Italic script
NO·21.1tanotaliknoi/kuitos/lekatos/anokopokios/setupokios/esanekoti/anareuiśeos/tanotalos/karnitusdextroverseNorth Italic script
NO·21.2takoṣ:toutas:p̣ụ[/]ṇ?ḳ??tesaso:poikaṇịdextroverseNorth Italic script
NO·27komeuioṣ/kalatikn/osdextroverseNorth Italic script
NO·28akluśamo/ụalos/leukur/uritudextroverseNorth Italic script
TI·19iiu·o·tovedextroverseNorth Italic script
TI·41alkouinos/aśkonetidextroverseNorth Italic script
TI·43]ọni:kuimpaḷui:pạḷạdextroverseNorth Italic script
VA·7ateuloipitusdextroverseNorth Italic script
VA·23etudextroverseNorth Italic script
VA·31?ịạtuịṇịdextroverseNorth Italic script
VB·19lutudextroverseNorth Italic script
VB·23kiketụ/ṛẹṭalosdextroverseNorth Italic script
VC·1.2akisios:arkatokok/materekos:toṣ́o/kote:aṭom:teuoχ/tom:koneudextroverseNorth Italic script
VR·3.2utmedextroverseNorth Italic script
VR·26toutorisdextroverseNorth Italic script
VS·1ritiliọ[/]iponiạboustrophedonNorth Italic script