Property:morpheme variant

From Lexicon Leponticum
Jump to navigationJump to search
Description: Specifies the actually attested form of the morpheme if it differs from normalised form, e.g. when the text is damaged or when scribal mistakes have occured.
Type: String
Showing 250 pages using this property.
)
)nou̯-: )nou̯-  +, -ī: ī  +
)s-: )s-  +, -oni: oni  +
: -ān   +
)an-: )an-  +, -i̯ūi̯: i̯ūi̯  +
apauat: apauat  +, -os: -os  +
)en-: )en-  +, -ā: ā  +
)e-: )e-  +, -ū: ū  +
-ikn-: -ikn-  +, -os: os  +
-on-: -on  +, -i̯-: -i̯  +, -ā: -ā  +,
iuk-: iuk-  +, -ā: ā  +
: dann-   +, : -āk-   +
-ī: -ī  +, : king-   +
)ki̯-: )ki̯-  +, -onei̯: onei̯  +
-ī: -ī  +
)n-: )n-  +, -ei̯: ei̯  +
-oni: -(o)ni  +, : -oni   +
)ni-: )ni-  +, -al-: al-  +, -ūi̯: ūi̯  +
-ones: -ones  +
-oni: -oni  +
-onis: -onis  +
u̯es-: u̯es-  +, -ā: ā  +, ambi-: ambi-  +,
: -ī   +
)rki̯-: )rki̯-  +, -ū: ū  +
)rkom-: )rkom-  +, -ūi̯: ūi̯  +
)rp-: )rp-  +, -i̯ā: i̯ā  +
)t-: )t-  +, -i̯ās: i̯ās  +
)ti-: )ti-  +, -oi̯so: oi̯so  +
ueriop: ueriop  +, -oi: -oi  +, : -oi   +
u̯ik-: u̯ik-  +, -al-: al-  +, -āi̯: āi̯  +
uis-: uis-  +, -ū: ū  +
-
: -l(l)-   +, : -ikn-   +
: giam   +, : ress   +
: -et-   +
: king-   +
: -āk-   +, : -uk-   +
: -ul(l)-   +, : -al-   +
: -il(l)-   +, : -ul(l)-   +
: -oni   +
: -onei̯   +
-pe: -pe  +
: -ik-   +, : -āk-   +
: -il(l)-   +, : -al-   +
: -ik-   +, : -uk-   +
: -oi̯so   +
?
)m-: )m-  +, -ā: ā  +
?a-: ?a-  +, -ūi̯: ūi̯  +, ?au̯-: ?au̯-  +,
: -ī   +
A
: -ū   +
B
: rit-   +, : rīg-   +
: art   +
: leu̯k-   +
: art-   +
: art-   +
: -oiso   +, : -oi   +, : -s   +,
: sal-   +
: -oiso   +
: -us   +
: tou̯t-   +
C
: -oi̯so   +
: sego-   +, : -et-   +, : -ed-   +,
D
: -ū (gen. sg.)   +
G
: -alo-   +, : -ī   +
K
: -ui   +, : -ia   +, : -m   +,
M
: među-   +
: kintu-   +, : -os   +
: -ei̯   +
N
: seg-   +, : -ed-   +, : -et-   +,
: -ikn-   +
: -al-   +
: -i̯o   +, : -os   +, : -oi̯so   +,
O
: -ū   +, : -edū   +
P
: -i̯o   +, : -bi   +
: -ī   +, : -s   +, : -ūi̯   +
T
: bira-   +, : u̯ik-   +
: u̯ađ-   +, : -ii̯os   +
: -ī   +
: -āi̯   +, : -ei̯   +
: -ūi̯   +
: -oiso   +
: -m   +, : -n   +, : ''-alo/ā-''   +,
U
: -ik-   +, : -āk-   +, : bir(r)-   +
V
: kass   +, : -ik   +, : os   +
: -ī   +, : ambi-   +, : u̯ass-   +,
: -po-   +, : -bo-   +, : -pus   +
a
a-: a-  +, -āi̯: āi̯  +
akis-: akis-  +, -i̯us: i̯us  +
aes-: aes-  +
aes-: aes  +, -i̯-: -i̯  +, -ā: -ā  +
aes-: aes-  +, -os: o(s)  +
ai̯er-: ai̯??-  +, -os: o(s)  +
ai̯er-: ai̯er-  +, -os: o(s)  +
ai̯u-: ai̯u-  +, : ai̯u-   +
-ī: ī  +, aged-: aged-  +
akis-: akis-  +, -i̯os: i̯os  +
ak-: ak-  +, -i̯ūi̯: i̯ūi̯  +
ad-: ad-  +, klut-: klut-  +, -isam-: sam-  +,
: ū   +
alauk-: alauk-  +, -ī: ī  +
alauk-: alauk-  +, -os: os  +
ali̯o-: al-  +, -i̯os: i̯os  +
-ī: -ī  +, alk-: alk  +, -o-: -o  +,
alk-: alk  +, -o-: -o  +, u̯ind-: -u̯ind  +,
amatsil-: amat<sup>s</sup>il-  +, -ū: ū  +
: an-   +, : ande-   +, : ad-   +
an-: an  +, -ā: -ā  +, : an-   +
ande-: and-  +, are-: are-  +, kart-: kart-  +,
ande-: and-  +, are-: are-  +, -ii̯-: ii̯-  +,
-ū: -ū  +, : an-   +, : ande-   +,
: are-   +, : ate-   +, : in-   +
: -s   +
-ā: ā  +, -iss-: iss-  +, : -iss-   +,
ande-: an(d)o-  +, kom-: kom-  +, bogi̯o-: bog  +,
ande-: an(d)-  +, tets-: tet<sup>s</sup>-  +, -ū: ū  +,
ap-: ap-  +, -i̯os: i̯os  +
: ande-   +, : ate-   +
areu̯itsi̯-: areu̯itsi̯-  +, -es: es  +
arganton-: arganto-  +, komatereko-: komaterek-  +, -us: us  +
-āi̯: -āi̯  +
ariu-: ariu-  +, -onebos: onebos  +
-āi̯: -āi̯  +
arganton-: arganto-  +, komaterek-: komaterek-  +, -os: os  +
-i̯-: -i̯  +, -ī: -ī  +, : art-   +,
arpatim: arpatim  +, -oi: -oi  +, : -oi   +
: art-   +, art-: art-  +
art-: arte-  +, : buđ-   +, buđ-: buđ-  +,
-is: is  +, art-: arton-  +
artu-: artu-  +, -ās: ās  +
aruk-: aruk-  +, -ī: ī  +
: ate-   +
at-: at-  +, -āi̯: āi̯  +
atbit-: atbit-  +, -ī: ī  +
: ad-   +, : ande-   +, : are-   +
ateku-: ateku-  +, -ā: ā  +
ate-: ate-  +, gnat-: gnat  +, -ī: -ī  +
ateku̯-: ateku̯-  +, -ā: ā  +
ad-: ad  +, tep-: -tep  +, : ad-   +,
-ā: ā  +, ad-: ad-  +, tep-: tep-  +,
-s: -x  +, rīg-: ri  +, ad-: ad-  +,
ate-: ate-  +, -ū: ū  +, ad-: ad-  +,
ater-: ater  +, -at-: -at  +, -os: -os  +,
ater-: ater-  +, -i̯o-: i̯-  +, -ū: ū  +,
-us: us  +, : -us   +, : -os   +,
atiak-: atiak-  +, -ī: ī  +
atiek-: atiek-  +, -ī: ī  +
-il(l)-: -il(l)  +, -onei̯: -onei̯  +, at(t)-: at(t)  +,
at-: at-  +, -i̯os: i̯os  +
at-: at-  +, -is: is  +
atlat-: atlat-  +, -ū: ū  +
at-: at-  +, -om: om  +
at-: at-  +, -ots: ots  +
a-: a-  +, -ūi̯: ūi̯  +
aunm-: aunm-  +, -ī: ī  +
autes-: autes-  +, -ai̯: ai̯  +
ass-: ass-  +, -us: us  +, ats-: at<sup>s</sup>-  +
ad-: ad-  +, -et-: -et  +, -ī: -ī  +,
ad-: ad-  +, gon(n)-: gonn  +, -et-: -et  +,
ad-: ad-  +, mīn-: mīn-  +, -ā: ā  +
: ad-   +
atsoun-: atsoun-  +, -ī: ī  +, adou̯n-: adou̯n-  +
ad-: ad-  +, u̯es-: u̯es-  +, -ā: ā  +,
b
: -āk-   +
: biu̯-   +
: bit-   +, : nt   +
: i̯o   +
: brīg-   +, : -n̥t-   +
brog-: brog-  +, -ī: -ī  +, : brog   +,
: brig-   +
: -s   +
c
kal-: kal  +, -ed-: -ed  +, -onos: -onos  +,
kes-: kes-  +, -e: e  +
kes-: kes-  +, -ī: ī  +
-ī: ī  +, gi̯am-: gi̯am-  +, : gi̯am-   +
kipod-: kipod-  +, -is: is  +
knrei̯-: knrei̯-  +, -ū: ū  +
koi̯s-: koi̯s-  +, -is: is  +
d
dieu-: dieu-  +, pal-: pal-  +, -ā: ā  +
diukon-: diukon-  +, -is: is  +
drut-: drut-  +, -ī: ī  +
drut-: drut-  +, -ī: ī  +
dugiau̯-: dugiau̯-  +, -ā: ā  +
: rit-   +, : king-   +
: biu̯o-   +
e
-e: e  +, el-: el-  +, -i̯-: ii̯-  +,
en-: en-  +, -ū: ū  +
eri-: eri-  +, bogi̯o-: bog  +, -i̯os: -i̯os  +
es +
: e(χ)s-   +
eχs-: eχs-  +, ande-: ande-  +, kott-: kott-  +,
-ū: ū  +, : king-   +, king-: king-  +,
: king-   +, : rīg-   +, rīg-: rīg-  +,
esobn-: esobn-  +, -i̯os: i̯o(s)  +
eχs-: eχs-  +, obn-: obn-  +, -os: os  +,
ēt-: ēt-  +, -ū: ū  +, : ēt-   +
obn-: obn-  +, -ā: ā  +, eχs-: eχs-  +
f
φes-: φes-  +, -i̯ā: i̯ā  +
g
: -i̯-   +, : galat-   +
: gal-   +
: -ikn-   +, : ad-   +, : kom-   +,
i
alkou̯es-: alkou̯es-  +, -ī: ī  +
: rīg-   +
-ei̯: -ei̯  +, -āi̯: -āi̯  +
i̯ass-: i̯ass-  +, -us: us  +
ikn-: ikn-  +, -oiso: oiso  +
-ī: ī  +, : il(l)-   +, il-: il-  +,
: ande-   +
in-: in-  +, -ā: ā  +
in-: in-  +, -ū: ū  +
in-: in  +, dut-: -dut  +, -ū: -ū  +,
irumel-: irumel-  +, -ī: ī  +
ist-: ist-  +, -os: os  +
k
kai̯-: kai̯-  +, : kai̯-   +
-al-: al-  +, -oi̯so: oi̯so  +, : -oiso   +,
-os: o(s)  +, kai̯-: kai̯-  +, : kai̯-   +,
: kal- 2   +
-ikn-: ikn-  +, : -iknos   +, -os: os  +,
-e: -e  +, -t: it  +
kaput-: kaput-  +, -us: us  +
-e: -e  +, gar-: gar-  +, -t: it  +
karni: karni  +, -t: -t  +, -ū: -ū  +
: kassi-   +
: kass-   +, : -ōi̯   +, : -ūi̯   +,
: kassi-   +, -os: os  +, kass-: kass-  +,
: kassi-   +, -us: us  +, kass-: kass-  +,
kas-: kas-  +, -i̯os: i̯os  +
: kassi-   +, kass-: kass  +, -i-: -i  +,
: katu-   +, kat-: kat-  +
kat-: kat-  +
-ā: ā  +, kat-: katu-  +
: katu-   +, : -tin-   +, : -ois   +,
-ū: ū  +, kel-: kel-  +, -ed-: ed-  +
kep-: kep-  +, -ī: ī  +
keput-: keput-  +, -us: us  +
kiket-: kiket-  +, -ī: ī  +
-ū: ū  +, king-: king-  +, -et-: et-  +,
: eχs-   +, : et   +
: gen-   +
kirat-: kirat-  +, -ī: ī  +
kint-: kint  +, -u-: -u  +, -os: -os  +,
: -am   +
klan-: klan-  +, -al-: al-  +, -ūi̯: ūi̯  +
: com-   +
koi̯mil-: koi̯mil-  +, -ā: ā  +
koi̯s-: koi̯s-  +, -is: is  +
-ā: -ā  +, kom-: kom-  +, u̯iđ-: u̯iđ  +,
-ū: ū  +, : kom-   +
: kom-   +, : -et-   +, : -on   +,
kom-: kom  +, -ā: -ā  +, : kom-   +
kom-: kom-  +, : kom-   +, : aui-   +,
kom-: kom  +, -on-: -on  +, -os: -os  +,
kom-: kom  +, -onos: -onos  +, : kom-   +
: kom-   +, : bog-   +, : i̯   +,